แท็ก: มหาราช

พระพุทธมงคลมหาราช – บนเขาหาดใหญ่

พระพุทธมงคลมหาราช ประดิษฐานอยู่บนบนยอดเขาคอหงษ์ ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๕๓๕๙ พระราชทาน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเททองพระหัตถ์ พระพุทธมงคลมหาราช ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ลองมาชมภาพบรรยากาศ...